INSPIRE INSPIRE

Aktuální informace včetně novinek naleznete na inspire.gov.cz

INSPIRE - INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe je iniciativou Evropské komise. Stejnojmenná směrnice Evropské komise a Rady si klade za cíl vytvořit evropský legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací. Stanovuje obecná pravidla pro založení evropské infrastruktury prostorových dat zejména k podpoře environmentálních politik a politik, které životní prostředí ovlivňují. Hlavním cílem INSPIRE je poskytnout větší množství kvalitních a standardizovaných prostorových informací pro vytváření a uplatňování politik Společenství na všech úrovních členských států.

Základní principy INSPIRE:

    • data sbírána a vytvářena jednou a spravována na takové úrovni, kde se tomu tak děje nejefektivněji
    • možnost bezešvě kombinovat prostorová data z různých zdrojů a sdílet je mezi mnoha uživateli a aplikacemi
    • prostorová data vytvářena na jedné úrovni státní správy a sdílena jejími dalšími úrovněmi
    • prostorová data dostupná za podmínek, které nebudou omezovat jejich rozsáhlé využití
    • snadnější vyhledávání dostupných prostorových dat, vyhodnocení vhodnosti jejich využití pro daný účel a zpřístupnění informace, za jakých podmínek je možné tato data využít.

 

Směrnice o vybudování infrastruktury prostorových dat ve Společenství (INSPIRE) vyšla 25. dubna 2007 a v platnost vstoupila 15. května 2007. Vytváří základ pro koordinační mechanismus potřebný k fungování infrastruktury na evropské úrovni. Do české legislativy byla směrnice transponována formou novely zákona 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, která vstoupila v platnost 23. října 2009.

Součástí novely zákona je mimo jiné povinnost zřídit Národní geoportál INSPIRE, který bude široké veřejnosti zpřístupňovat prostorová data týkající se alespoň jednoho z témat přílohy. Služby na geoportálu umožní uživateli vyhledávat, prohlížet, stahovat a transformovat data. Dále bude na geoportálu zřízena služba elektronického obchodu pro placení úhrad za poskytnutí dat, pokud budou zpoplatněna.

Poskytování prostorových dat a služeb bude upraveno nevýhradní licenční smlouvou. Její návrh bude součástí metadat dostupných na geoportálu. Metadaty, podle implementačních pravidel INSPIRE, budou opatřena všechna data i služby na geoportálu.

Součástí novely je i návrh koordinační infrastruktury pro prostorová data. Vytvořený koordinační výbor bude složen ze zástupců ústředních i územních orgánů veřejné správy a zájmových organizací sdružujících subjekty působící v oblasti prostorových dat.

Zástupci ČR v INSPIRE Committee:
Ing. Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, jitka.faugnerova(at)cenia.cz a RNDr. Eva Kubátová Ministerstvo vnitra, eva.kubatova(at)mvcr.cz.

Implementační pravidla

 

Role

 

Aktivity

 

Česká republika

 

Evropa

English (United States) čeština (Česká republika)