Implementační pravidla Implementační pravidla

Z důvodu zajištění vzájemně kompatibilních a v rámci Společenství využitelných infrastruktur jednotlivých členských států stanovuje směrnice INSPIRE implementační pravidla v následujících oblastech:

 

Implementační pravidla budou vycházet postupně až do podzimu 2013 buď v podobě Nařízení komise (Commission Regulation), nebo jako Rozhodnutí komise (Commission Decision). Ve schvalovacím procesu Komisi pomáhá Komitologický výbor složený z představitelů všech členských států.

Implementační pravidla jsou vytvářena tzv. drafting týmy (Drafting Team), které tvoří experti navržení registrovanými SDIC a LMO a vybraní Komisí. Drafting týmy vytvoří návrh implementačních pravidel, který je poskytnut k připomínkování zaregistrovaným organizacím. Spolu i implementačními pravidly vychází také technické návody (Technical Guidance), které popisují konkrétní technické rozhraní, požadavky a normy související s implementačními pravidly.

Pro zajištění jazykové konzistence v různých dokumentech INSPIRE vydalo JRC rejstřík terminologie používané ve směrnici a v implementačních pravidlech.

 

Metadata

INSPIRE se zabývá nejen metadaty pro prostorová data ale také metadaty pro služby. Implementační pravidla popisují obsah a strukturu metadat pro data z témat v přílohách I, II a III směrnice.

Konečná verze IP byla schválena 14. května 2008. Jejich česká verze vyšla v Úředním věstníku Evropské unie na začátku prosince jako Nařízení 1205/2008, které vstoupilo v platnost 24. prosince 2008. Pro data z témat příloh I a II budou muset být metadata v souladu s těmito pravidly do dvou let. Pokud jsou data z témat přílohy III, budou muset mít metadata v souladu s pravidly do pěti let od vstoupení nařízení v platnost.

Pro potřeby národního geoportálu INSPIRE byl vytvořen národní metadatový profil, který vychází z INSPIRE profilu.

 

Specifikace dat

Proces harmonizace specifikací dat je navržen tak, aby maximálně využil již existující specifikace. Harmonizace probíhá ve dvou krocích:
 

  • Vývoj metodiky specifikace začal již v přípravné fázi a skončil na počátku transpoziční fáze (2007). Vedl k vytvoření dokumentů DS-D 2.5 Generic Conceptual Model (GCM) a DS-D 2.6 Methodology for Specification Development.
  • Druhý krok zahrnuje specifikace dat pro všechna témata v přílohách směrnice, která bude trvat pět let. Práce uskutečněná během transpoziční fáze klade důraz na témata dat v příloze I.

 

Testování specifikací pro data z témat přílohy I směrnice skončilo na jaře 2009. Výsledky testování sloužily jako podklad pro vytvoření  implementačních pravidel, která byla INSPIRE Committee schválena 14. prosince 2009. Evropský parlament implementační pravidlo schválil dne 23. listopadu jako Nařízení 1089/2010.

Práce na popisu a přípravě pro testování specifikací pro témata z příloh II a III směrnice probíhá od začátku roku 2009. Testování těchto specifikací bude možné od května do konce srpna 2011. Výsledná implementační pravidla budou schvalována INSPIRE Committee v květnu 2012.

Pokud vlastníte data z témat příloh II a III směrnice a máte zájem se zapojit do budoucího testování, napište nám na inspireETcenia.cz nebo se můžete zaregistrovat na stránkách JRC.

JRC na počátku roku 2010 vydalo slovník prvků pro všechny specifikace dat. Slovník obsahuje termíny a definice pro specifikaci typů prostorových objektů a také pro podporu harmonizace.

Mapovací tabulky pro datové specifikace témat prostorových dat INSPIRE.

 

Síťové služby

Implementační pravidla pro síťové služby, zahrnují pravidla pro vyhledávání, prohlížení, stahování a transformaci dat. Implementační pravidla pro jednotlivé typy služeb jsou vytvářena a schvalována postupně.

Implementační pravidla pro vyhledávací a prohlížecí služby byla  Komitologickým výborem schválena 19. prosince 2008. V Úředním věstníku Evropské unie pravidla vyšla 20. října 2009 a v platnost vstoupila 9. listopadu 2009 jako Nařízení 976/2009.

Implementační pravidla pro stahovací a transformační služby Komitologický výbor schválil 14. prosince 2009. Evropský parlament implementační pravidla schválil jako Nařízení 1088/2010, kterým se doplňuje Nařízení 976/2009 o stahovací a transformační služby.

Spuštění služeb do provozu je rozděleno do dvou fází. V první fázi budou služby spuštěny pouze s počáteční funkcionalitou, kdy ještě nemusí splňovat všechny parametry uvedené v Nařízení.

Služby s počáteční funkcionalitou musí být spuštěny do osmnácti měsíců od vstupu Nařízení v platnost, tedy do 9. května 2011 pro vyhledávací a prohlížecí služby a do 28. června 2012 pro stahovací a transformační služby.

Do čtyřiadvaceti měsíců od vstupu Nařízení v platnost, tedy do 9. listopadu 2011 pro vyhledávací a prohlížecí služby a do 28. prosince 2012 pro stahovací a transformační služby, budou muset služby splňovat všechny požadavky stanovené v Nařízení.

 

Sdílení dat

Nařízení 268/2010 o poskytnutí přístupu k sadám prostorových dat a službám prostorových dat členských států orgánům a subjektům Společenství za harmonizovaných podmínek (krátce jen sdílení dat) určuje přístup Evropských orgánů k prostorovým datům a službám úřadů jednotlivých členských států a pravidla používání těchto dat. Součástí Pokynů vydaných k nařízení jsou modely licencí (základní licence a specifická licence) a příklady dobré praxe sdílení dat, které umožní snadnější implementaci Nařízení.

 

Monitoring a reporting

Implementační pravidla pro monitoring a reporting byla schválena Komitologickým výborem 19. prosince 2008. V platnost vstoupila dne 5. června 2009 jako Rozhodnutí Komise 2009/442/ES. Protože Rozhodnutí komise je nutné transponovat do národní legislativy, stal se monitoring a reporting součástí vyhlášky 103/2010 Sb.

Monitoring, který obsahuje seznam ukazatelů z vyhlášky 103/2010 Sb., je za členské země odesílám každý rok. Monitorované kazatele jsou do monitoringu přidávány postupně tak, jak budou spouštěny jednotlivé služby na geoportálu. Poskytovat se budou tedy pouze relevantní ukazatele. Jednou za tři roky je monitoring doplněn ještě reportingem, což je dokument, který podrobněji popisuje využívání infrastruktury. První monitoring včetně reportingu byl za Českou republiku zaslán 15. května 2010.

Seznam indikátorů za ČR pro monitoring dle § 11e písm. b) zákona 123/1998 Sb. naleznete na národních stránkách INSPIRE.

 

 

 

Metadata

 

Specifikace dat

 

 Síťové služby

 

Sdílení dat

 

Monitoring a reporting

 

English (United States) čeština (Česká republika)