Týká se i vás Týká se i vás

Lidé, kterých se INSPIRE týká, se dají rozdělit do tří skupin – povinný poskytovatel, ostatní poskytovatelé a uživatelé.

Povinný poskytovatel je definován v § 2 písm. b) zákona 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Podle této definice jsou to orgány veřejné správy, které vytváří nebo spravují prostorová data, nebo jimi pověřené právnické nebo fyzické osoby, které jsou tvorbou nebo správou prostorových dat pověřeni orgány veřejné správy. Tito poskytovatelé mají povinnost svá data zpřístupnit na národní geoportál.

Mezi ostatní poskytovatele patří všichni, kdo nespadají do první skupiny, a přesto chtějí svá data zpřístupnit na národním geoportálu a nebo jsou povinnými poskytovateli, ale chtějí zpřístupnit prostorová data, která nespadají do příloh I až III směrnice INSPIRE. Všechna data zpřístupňovaná na geoportál musí splňovat technické požadavky implementačních pravidel INSPIRE.

Uživatelem je pak každý, kdo bude využívat geoportál k získávání prostorových dat nebo informace z těchto dat odvozených.

 

Povinný poskytovatel

Povinným poskytovatelem, v novele zákona 123/1998 Sb. označený jako povinný subjekt, jsou:

  • správní úřady a jiné organizační složky státu a orgány územních samosprávných celků (například zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů)
  • právnické nebo fyzické osoby, které na základě zvláštních právních předpisů vykonávají v oblasti veřejné správy působnost vztahující se přímo nebo nepřímo k životnímu prostředí (například zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů)
  • právnické osoby založené, zřízené, řízené nebo pověřené subjekty uvedenými v předchozích bodech, jakož i fyzické osoby pověřené těmito subjekty, které na základě právních předpisů nebo dohody s těmito subjekty poskytují služby, které ovlivňují stav životního prostředí a jeho jednotlivých složek (dále jen "pověřená osoba")

 

Obce, městské obvody statutárních měst a městské části hlavního města Prahy jsou povinny poskytovat prostorová data pouze, pokud jim jejich tvorbu ukládá zvláštní právní předpis.

Všechny tyto subjekty mají ze zákona povinnost zpřístupňovat sady prostorových dat odpovídající alespoň jednomu z témat přílohy I až III směrnice 2007/2/ES, které sami vytváří nebo si nechávají vytvářet pro účely výkonu veřejné správy. Držitelů kopií prostorových dat se netýká povinnost poskytovat prostorová data. Všechna prostorová data musí být opatřena platnými metadaty a musí splňovat všechny požadavky v implementačních pravidlech INSPIRE. Povinný poskytovatel může přes geoportál zpřístupnit i jiné sady prostorových dat, než která vyžaduje směrnice, musí ovšem splňovat všechny technické požadavky stanovené v implementačních pravidlech INSPIRE. Povinný poskytovatel může tedy zároveň vystupovat i jako ostatní poskytovatel.

Kromě svých prostorových dat může poskytovatel zpřístupnit také své síťové služby (vyhledávací, prohlížecí, stahovací a transformační služby), které opět musí splňovat všechny technické požadavky z implementačních pravidel INSPIRE. Nicméně pro zpřístupnění svých dat může poskytovatel využít sítové služby geoportálu, kde se o splnění technických požadavků stará provozovatel geoportálu, tedy Ministerstvo životního prostředí.

 

Ostatní poskytovatelé

Ostatní poskytovatelé jsou všichni, kdo nejsou povinným subjektem podle novely zákona 123/1998 Sb. a přesto chtějí zpřístupnit svá prostorová data na geoportálu. V zákoně jsou označeni jako jiní poskytovatelé. Zpřístupnění prostorových dat je možné, pokud o to poskytovatel požádá provozovatele geoportálu (Ministerstvo životního prostředí) a pokud poskytovaná data a služby budou splňovat požadavky stanovené v implementačních pravidlech INSPIRE.

Ostatní poskytovatelé mohou zpřístupnit jak prostorová data, která nevyžaduje směrnice 2007/2/ES, tak i prostorová data a služby odpovídající tématům z příloh I až III směrnice. Pokud má poskytovatel dat zprovozněnu síťovou službu, muže jí ke zpřístupňování dat přes geoportál využít, musí ovšem splňovat technické požadavky INSPIRE. Pokud poskytovatel nemá vlastní sítové služby, muže využít služeb geoportálu, u kterých se o splnění technických požadavků stará provozovatel geoportálu.

Prostorová data nebo služby může poskytovat pouze pořizovatel dat, tedy osoba nebo organizace, která data sama vytváří nebo si je nechává vytvářet, spravuje a aktualizuje. Držitelů kopií prostorových dat se možnost poskytovat data netýká.

 

Uživatel

Uživatelem INSPIRE se může stát každý, stačí využít geoportál INSPIRE k získání prostorových dat nebo informace z nich odvozených.

Uživatel bude moct nalézt požadovanou vrstvu dat pomocí vyhledávacích služeb, ta mu zobrazí metadata k datům odpovídající jeho zadaným požadavkům. V metadatech si uživatel zvolí konkrétní vrstvu, kterou si může zobrazit pomocí prohlížecí služby. Pokud uživatel na geoportálu najde data, která potřebuje, muže si je z geoportálu stáhnout. Před samotným stažením dat je však nutné podepsat licenční smlouvu (muže mít podobu click-licence i obyčejné papírové smlouvy), ať už jsou data poskytována zdarma nebo za úplatu. Návrh licenční smlouvy je součástí metadat, pokud ji zde poskytovatel dat neumístí, budou data poskytována podle standardní licenční smlouvy umístěné na geoportálu.

Vyhledávací služby jsou poskytovány uživateli vždy zdarma, prohlížecí služby také, jen s výjimkou pro průběžně aktualizovaná data velkého objemu (např. meteorologická data), zpoplatnění ostatních služeb a samotných dat záleží na konkrétním poskytovateli.

Orgány veřejné správy, státní příspěvkové organizace, organizační složky státu a instituce a orgány Evropských společenství mají k prostorovým datům přístup zdarma, pokud tato data slouží k plnění jejich povinností, které mají vliv na životní prostředí.
 

 

Povinný poskytovatel

English (United States) čeština (Česká republika)