Použití mapových služeb externími aplikacemi Použití mapových služeb externími aplikacemi

Mapy zobrazované na Národním geoportálu INSPIRE jsou dostupné také formou mapových služeb, které je možno využít v tzv. tlustých klientech (softwarových aplikacích) pro další práci s daty. Mapové služby jsou nabízeny jako standardní WMS, dlaždicované i jako WMTS.
Zvýrazněné služby v seznamech uvedených ve sloupci napravo, obsahují předpřipravené dlaždice pro zvýšení výkonu mapové služby.
  • WMS - Pokud do GetMap požadavku v S-JTSK (EPSG:102067 nebo EPSG:5514) zahrnete všechny vrstvy ve stejném pořadí, jak jsou uvedeny v capabilities dokumentu WMS služby, použije mapový server pro svoji odpověď dlaždice, čímž docílíte nejrychlejší možné odezvy na svůj požadavek. Pokud pošlete požadavek jen na některé z vrstev nebo v jiném souřadnicovém systému, popř. jiném pořadí vrstev, odpověď bude připravena dynamicky ze zdrojových dat, což bude mít negativní dopad na rychlost odezvy.
  • WMTS - Dlaždicované mapové služby jsou přístupné i prostřednictvím standardu WMTS a souřadnicovém systému S-JTSK.

 

WMS služby
Mapové služby Národního geoportálu INSPIRE podporují standard WMS ve verzi 1.3.0. resp. INSPIRE prohlížecí službu založenou na standardu WMS 1.3.0.

Formát URL pro připojení WMS služeb je:

https://gis.cenia.cz/geoserver/<nazev_sluzby>/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Všechny WMS služby podporují následující souřadnicové systémy:

 název  CRS kód
 S-JTSK / Krovak East North  EPSG:102067, EPSG:5514
 ETRS89  EPSG:4258
 ETRS89-extended / LCC Europe  EPSG:3034
 ETRS89-extended / LAEA Europe  EPSG:3035
 ETRS89 / UTM zone 33N (N-E)  EPSG:3045
 ETRS89 / UTM zone 34N (N-E)  EPSG:3046
 WGS 84  EPSG:4326
 WGS 84 / UTM zone 33N  EPSG:32633
 WGS 84 / UTM zone 34N  EPSG:32634
 WGS 84 / Pseudo-Mercator  EPSG:3857
 Pulkovo 1942 / Gauss-Krüger zone 3  EPSG:28403
 Pulkovo 1942 / Gauss-Krüger zone 4  EPSG:28404
Dlaždicové služby
Dlaždicované služby Národního geoportálu INSPIRE jsou poskytovány pomocí WMTS ve verzi 1.0.0. nebo WMS Tile Caching.

Formát URL pro připojení WMTS služeb je:

https://gis.cenia.cz/mapcache/<nazev_sluzby>/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetCapabilities

Všechny WMTS služby podporují souřadnicový systém S-JTSK (EPSG:5514).

 

Příklad Get Capabilities požadavku na službu III. vojenského mapování:

http://geoportal.gov.cz/arcgis/rest/services/CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani/MapServer/WMTS?service=WMTS&request=GetCapabilities&version=1.0.0

 

Příklad sestavení URL konkrétní dlaždice:

https://gis.cenia.cz/mapcache/III_vojenske_mapovani/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetCapabilities&version=1.0.0&style=default&tilematrixset=default028mm&tilematrix=0&tilerow=0&tilecol=0

http://geoportal.gov.cz/arcgis/rest/services/CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani/MapServer/WMTS/tile/1.0.0/CENIA_cenia_rt_III_vojenske_mapovani/default/default028mm/0/0/0.jpg

Při použití bezplatné GIS prohlížečky ArcGIS Explorer Desktop postupujte přes volbu "Add Content", poté zvolte "GIS Services" a v roletce v nově zobrazeném okně vyberte "ArcGIS Server". Připojovací údaje zadejte http://geoportal.gov.cz/arcgis/services a klikněte na tlačítko Next.

V následujícím okně klikněte na adresář CENIA, následně se zobrazí seznam dostupných služeb.

Pokud v roletce volby typu služby zvolíte možnost WMS, můžete ArcExplorer použít i pro připojení k WMS službám.

 

Připojení mapové služby ArcGIS Serveru v aplikaci ArcMap:

Při volbě datového zdroje vyberte "Add ArcGIS Server", poté "Use GIS Services".

Název ArcGIS Serveru v připojovacím dialogu zadejte http://geoportal.gov.cz/arcgis/services a klikněte na Finish.

V seznamu datových zdrojů přibyde položka "ArcGIS Server on geoportal.gov.cz", vyberte ji a v adresáři CENIA se již zobrazí seznam dostupných mapových služeb.

 

Seznam služeb

  • uvedené služby jsou určeny výhradně pro nekomerční účely, pro komerční využití prosím kontaktujte primární poskytovatele dat,

  • INSPIRE služby jsou zvýrazněny tučným písmem.

 

Prohlížecí služby NGI (WMS)
Prohížecí mapové služby Národního geoportálu INSPIRE.

https://gis.cenia.cz/geoserver/<nazev_sluzby>/wms?

 název služby zobrazovaná data
 adresni_body_csu adresní body ČSÚ
 adresy_ulice čísla domů a názvy ulic
 aleje_stromoradi aleje a stromořadí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji
 aplikace_cistirenskych_kalu_2022 polygony dílů půdních bloků, na které byly v roce 2022 aplikovány čistírenské kaly
 brownfieldy brownfieldy evidované v databázi CzechInvest
 clc_backbone 11 základních tříd krajinného pokryvu pro referenční rok 2018 v 10m rozlišení
 corine_land_cover data ze Služby Copernicus pro monitorování území na území Česka - CORINE Land Cover
 corine_land_cover_2018 data ze Služby Copernicus pro monitorování území na území Česka - CORINE Land Cover 2018 a změnová vrstva
 csu_rozlozeni_obyvatelstva rozložení obyvatelstva v gridu 1x1 km
 csu_statisticke_jednotky statistické jednotky
 fragmentace_krajiny_dopravou fragmentace krajiny dopravou, polygony UAT aktuální i prognóza, migrační koridory
 fytogeograficke_cleneni fytogeografické členění
 geomorfologicke_cleneni geomorfologické členění
 historicke_zahrady_parky historické zahrady, parky a kulturní krajiny
 hrl data ze Služby Copernicus pro monitorování území na území Česka - High Resolution Layers
 hustota_zalidneni_obce hustota zalidnění
 chmu_meteo_stanice měřící síť automatických meteorologických, klimatologických a srážkoměrných stanic ČHMÚ
 chmu_ovzdusi kvalita ovzduší v ČR
 chmu_voda sítě stanic pro sledování povrchových a podzemních vod
 chranena_uzemi územní systém ekologické stability (ÚSES), přírodní parky, působnost správ CHKO
 ippc data integrované prevence a omezování znečištění (IPPC)
 irz provozovny ohlašovatelů do integrovaného registru znečišťování (IRZ) v letech 2004-2020
 irz_2021 provozovny ohlašovatelů do integrovaného registru znečišťování (IRZ) v roce 2021
 klimaticke_oblasti klimatické členění
 land_cover_flows změny krajinného pokryvu a využití území
 mistni_agenda_21 informace o realizátorech místní Agendy 21 v ČR od roku 2006 do současnosti
 mmr_hrbitovy_pohrebiste umístění hřbitovů, pohřebišť a krematorií
 mo_valecne_hroby válečné hroby
 mv_ceny_biomasy cenové mapy z projektu Potenciál biomasy pro krytí energetických potřeb v krizových situacích (VG20102013060). Data jsou zobrazována pro měřítka menší než 1:50000.
 mv_vynosy_biomasy Výnosové mapy z projektu Potenciál biomasy pro krytí energetických potřeb v krizových situacích (VG20102013060). Data jsou zobrazována pro měřítka menší než 1:50000.
 mzp_fve_vte_limity vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny
 natura_2000 data ze Služby Copernicus pro monitorování území na území Česka - Natura 2000
 obyvatele_byty počet obyvatel na 1 byt
 ortofotomapa_historicka letecké snímky prvního plošného celostátního leteckého snímkování z 50. let
 ortofotomapa_historicka_klady klady mapových listů leteckých snímků prvního plošného celostátního leteckého snímkování z 50. let
 ortofotomapa_historicka_roky hranice souvislých území se stejnou dobou pořízení leteckých snímků s uvedením letopočtu prvního plošného celostátního leteckého snímkování z 50. let
 pobocky_ceske_posty adresy poštovních úřadů
 potencialni_prirozena_vegetace potenciální přirozená vegetace
 povodnove_ohrozeni míra ohrožení zaplavovaného území ve čtyřstupňové škále, stanovené jako kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu a povodňového nebezpečí
 pusobnost_uradu hranice působností finančních, matričních a stavebních úřadů
 riparian_zones data ze Služby Copernicus pro monitorování území na území Česka - Riparian Zones
 skoly adresy škol a školských zařízení
 spravni_cleneni hranice správních celků - katastrálních území, obcí, POÚ, ORP a krajů
 stinovany_relief stínovaný reliéf
 tacr_vynosy_biomasy služba obsahuje data výnosů zdrojů reziduální i pěstované biomasy k energetickému využití v roce 2050 při zachování rozloh půd pro potravinovou bezpečnost z projektu Potenciál biomasy jako energetického zdroje pro krytí lokálních, regionálních či celostátních potřeb paliva (TA04020970).
 typologie_krajiny typy krajiny
 typy_pud klasifikace půdních typů podle TKSP a WRB 2006
 uhli vybavenost budov topením na uhlí
 urady_verejne_spravy všechny orgány veřejné moci - ústřední orgány státní správy, krajské úřady, obecní úřady všech typů, dále instituce, které vykonávají výkon přenesené působnosti
 urban_atlas data ze Služby Copernicus pro monitorování území na území Česka - Urban Atlas
 uzis_nrpzs národní registr poskytovatelů zdravotních služeb
 vav_biomasa_ceny služba obsahuje cenové mapy z projektu Analýza potenciálu biomasy v ČR (VaV SP/3g1/24/07). Data jsou zobrazována pro měřítka menší než 1:50000.
 vav_biomasa_vynosy služba obsahuje výnosové mapy z projektu Analýza potenciálu biomasy v ČR (VaV SP/3g1/24/07). Data jsou zobrazována pro měřítka menší než 1:50000.
 vukoz_bioenergetika_rozvoj alokace energetických plodin na pozemcích s prioritou podpory krajinných funkcí a respektováním limitu produkční ceny biomasy (10€)
 vybavenost_obci vybavenost obcí - kanalizace, veřejné knihovny, nemocnice, veřejný vodovod, plynofikace
 vytapeni zdroje energie pro vytápění trvale obydlených bytů SLDB 2011 podle krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností a obcí [%]
 zdroje_imisi bodové, liniové a plošné zdroje imisí NO2, SO2, PM25, PM10, BaP a Bzn
 zdroje_prasnosti plošné zdroje emisí tuhých částic
 zeleznice_stanice významné body železniční sítě, železniční stanice a zastávky

 

Dlaždicové služby (WMTS)
Dlaždicové prohlížecí mapové služby Národního geoportálu INSPIRE.
 název služby zobrazovaná data
 II_vojenske_mapovani II. vojenské mapování
 III_vojenske_mapovani speciální mapy III. vojenského mapování
 ortofotomapa_historicka historická ortofotomapa z 50. let

 

Stahovací služby (WFS)
Stahovací mapové služby Národního geoportálu INSPIRE.
 název služby zobrazovaná data
 corine_land_cover_2018 data ze Služby Copernicus pro monitorování území na území Česka - CORINE Land Cover 2018 a změnová vrstva
 ippc data integrované prevence a omezování znečištění (IPPC)
 irz provozovny ohlašovatelů do integrovaného registru znečišťování (IRZ) v letech 2004-2020
 irz_2021 provozovny ohlašovatelů do integrovaného registru znečišťování (IRZ) v roce 2021
 ortofotomapa_historicka_klady klady mapových listů leteckých snímků prvního plošného celostátního leteckého snímkování z 50. let
 ortofotomapa_historicka_roky hranice souvislých území se stejnou dobou pořízení leteckých snímků s uvedením letopočtu prvního plošného celostátního leteckého snímkování z 50. let
 pobocky_ceske_posty adresy provozoven České pošty
 urady_verejne_spravy soubor všech orgánů veřejné moci - ústřední orgány státní správy, krajské úřady, obecní úřady všech typů, dále instituce, které vykonávají výkon přenesené působnosti
English (United States) čeština (Česká republika)