Směrnice INSPIRE
Směrnice INSPIRE byla zveřejněna ve věstníku 25. 4. 2007 a v platnost vstoupila 15. 5. 2007. Vytváří základ pro koordinační mechanismus potřebný k fungování infrastruktury na evropské úrovni.
Od roku 2007 proběhla pouze jedna novelizace prostřednictvím nařízení (EU) 2019/1010. Toto Nařízení mění několik směrnic týkající se reportingu v oblasti životního prostředí. Směrnice INSPIRE se týkají pouze změny v Článku 4.

 

Směrnice

 

Metadata
Členské státy mají, podle článku 5(1) směrnice INSPIRE, zajišťovat vytvoření metadat pro soubory prostorových dat a služeb podle témat přílohy I, II a III a tato metadata mají udržovat stále aktuální. Požadavky na vytvoření a udržování těchto metadat jsou popsána v nařízení 1205/2008 a v technických pokynech pro metadata.

 

Nařízení
Technické pokyny
Metadatový profil ČESKÉ REPUBLIKY

Metadatový profil České republiky pro soubory prostorových dat, sérií souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech, verze 4.2 naleznete ZDE.

Návod k metadatovému editoru

1. Návod ve formě PDF na vytvoření metadat v metadatovém editoru geoportálu naleznete ZDE.

2. Videonávod k metadatovému editoru pořízený formou nahrávky při semináři Den s INSPIRE 2020 je umístěn v okně pod tímto textem.

 

 

 

Data
Datové sady INSPIRE jsou ty, které spadají alespoň do jednoho z 34 témat směrnice INSPIRE. Aby bylo možné kombinovat data a služby z různých členských států, je nutné data harmonizovat. Společné datové modely, číselníky, mapové vrstvy a metadata, které mají být použity při výměně prostorových dat, jsou stanovené v nařízení pro interoperabilitu a technických pokynech (datové specifikace). Zatímco nařízení určuje, co musí být implementováno, nezávazné technické pokyny udávají, jak by implementace měla být naplněna, aby byla zajištěna maximální přeshraniční a mezioborová interoperabilita dat.

Následující video ve stručnosti představuje datové modely INSPIRE:

 

 

Nařízení
Návod na harmonizaci dat pomocí programu HALE studio

Jak pracovat s datovými specifikacemi INSPIRE

Základní informace potřebné pro přípravu a vytvoření dat, která budou vyhovovat požadavkům směrnice INSPIRE.

1. Návod pro práci s programem HALE studio (aktualizováno 20. 10. 2020)

Příklad zpracování dat monitorovacích stanic ČHMÚ (včetně video návodu).

2. Návod na harmonizaci dat pomocí programu HALE studio (aktualizováno 20. 10. 2020)

Návod je představený na datech CORINE Land Cover, jako dat pro přílohu II.4 Krajinný pokryv.

3. Návod na harmonizaci dat pomocí programu HALE studio (aktualizováno 3. 12. 2020)

Návod je představený na datech VÚV – čistírny (městských) odpadních vod

Datové specifikace

Seznam témat naleznete zde.

 

Síťové služby
Síťové služby INSPIRE zahrnují služby vyhledávací, prohlížecí, stahovací, transformační a služby umožňující vyvolání prostorových datových služeb. Nařízení 976/2009 a technické pokyny pro síťové služby stanovují technické specifikace nezbytné pro naplnění požadavků směrnice INSPIRE.

 

Nařízení
Technické pokyny
Dlaždicové služby České republiky

 

Služby prostorových dat
Vzájemná provázanost služeb prostorových dat se vyznačuje schopností komunikovat, spouštět nebo přenášet data mezi nimi. Proto služby prostorových dat musí být dále dokumentovány pomocí dalších metadat.

 

Nařízení
Technické pokyny

 

Sdílení
Zásady pro sdílení souborů prostorových dat a služeb mezi evropskými veřejnými orgány a členskými státy jsou obsaženy ve směrnici INSPIRE a v nařízení 268/2010. Vymezení konkrétních opatření, která mají být provedena za tímto účelem, je ponecháno na odpovědnosti jednotlivých členských států. Pro snadnější implementaci byly vytvořeny technické pokyny se vzorovými licencemi a best practice dokument.
Hlavní zásady pro sdílení jsou:
  • metadata musí obsahovat podmínky platné pro přístup a využití pro orgány a instituce Společenství;
  • členské státy by měly poskytovat přístup k souborům a službám prostorových dat neprodleně, nejpozději do 20 dnů po obdržení písemné žádosti;
  • pokud jsou data nebo služby zpoplatněny, orgány a subjekty Společenství mají možnost požádat členské státy o poskytnutí informací o tom, jak byly vypočteny náklady;
  • i když členské státy mají právo omezit sdílení, pokud by to ohrozilo průběh soudního řízení, veřejnou bezpečnost, národní obranu nebo mezinárodní vztahy, jsou vyzývány, aby našly způsob, jak citlivá data zpřístupnit v omezených podmínkách (např. poskytování generalizovaných dat). Na vyžádání, by členské státy měly tato omezení sdílení zdůvodnit.

 

Nařízení
Technické pokyny

 

Monitoring & Reporting
V souladu s rozhodnutím Komise 2009/442/ES musejí členské státy každoročně hlásit řadu ukazatelů pro sledování zavádění a využívání svých infrastruktur pro prostorové informace. Poskytnuté informace zahrnují seznam souborů prostorových dat a služeb, které patří do těchto infrastruktur.
Podle téhož rozhodnutí je od roku 2010 každé tři roky vytvářena zpráva s informacemi o koordinační struktuře, využívání infrastruktury pro prostorové informace, dohodách pro sdílení informací a nákladech a přínosech plynoucích z implementace směrnice INSPIRE.
Informace reportované za Českou republiku naleznete v archivu monitoringu a reportingu.

 

Rozhodnutí

 

Odkazy
Oficiální evropské stránky INSPIRE Oficiální evropské stránky INSPIRE
EU geoportál EU geoportál umožňuje vyhledávání souborů prostorových dat a služeb všech členských států EU v rámci směrnice INSPIRE včetně jejich prohlížení.
INSPIRE Validator

INSPIRE Validátor poskytuje podrobné testovací zprávy, které pomáhají implementátorům pochopit, jak dobře si vedou jejich data, služby, metadata nebo softwarová řešení (nebo kde mohou být potřebná vylepšení)..

INSPIRE Registry

INSPIRE Registry poskytuje centrální přístupový bod k celé řadě centrálně řízených INSPIRE registrů. Obsah těchto registrů je založen na směrnici INSPIRE, prováděcích pravidlech a technických pokynech.

INSPIRE datove modely Datové modely INSPIRE poskytují různé verze (schválené a návrhy) UML modelů INSPIRE, které jsou dostupné v různých formátech.
INSPIRE knihovna INSPIRE knihovna obsahuje nejaktuálnější verze všech INSPIRE dokumentů.
Související aktivity

   

   

 

English (United States) čeština (Česká republika)