Koordinační výbor pro INSPIRE (KOVIN)
Koordinační výbor pro INSPIRE vznikl příkazem ministra životního prostředí č. 32/2010 ze dne 4. listopadu 2010 jako poradní orgán ministra životního prostředí.
Úkoly:
 • implementace INSPIRE
 • hodnocení pokroku  při dosahování globálního cíle implementace INSPIRE
 • analýza výsledků implementace INSPIRE
 • koordinace povinných poskytovatelů prostorových dat

 

Členové KOVIN

Členem KOVIN jsou zástupci ústředních orgánů veřejné správy, zástupci organizací sdružujících samosprávné celky a zástupci profesních sdružení. V KOVINu sedí zpravidla jeho člen a jeho nominovaný náhradník.

Seznam členů KOVIN k datu 20. 2. 2023

Zřizující dokumenty

 

Technické pracovní skupiny

V rámci KOVIN fungují i technické pracovní skupiny (TPS). TPS jsou skupiny odborníků, navržených organizacemi zastoupenými v KOVIN, aby svými znalostmi a zkušenostmi podpořili proces uvádění INSPIRE do praxe v České republice. V současné době jsou zřízeny následující TPS:

 • TPS Metadata, katalogové služby – koordinátor MŽP
 • TPS Interoperabilita, datové specifikace, datová kvalita – koordinátor ČÚZK
 • TPS Geoportály, síťové služby – koordinátor MŽP
 • TPS Legislativa, licence – koordinátor ČÚZK
 • TPS Monitoring, reporting – koordinátor MŽP
 • TPS Finanční dopady implementace – koordinátor MŽP
 • TPS Vzdělávání – koordinátor CAGI
 • TPS Strategie – koordinátor MŽP

 

Kromě již vytvořených skupin mohou podle potřeby vznikat i další pracovní skupiny s jiným zaměřením. Členství v TPS je otevřené všem včetně soukromých subjektů, o členství se můžete přihlásit na kovin(at)cenia.cz.

Zřizující dokument

Dokument zakládající technické pracovní skupiny pod KOVIN. Tato verze zahrnuje aktualizace, které v souvislosti s činností skupiny proběhly v letech 2012–2015.

 

Strategie pro implementaci INSPIRE v České republice
Pro účelnou implementaci INSPIRE v České republice je od začátku r. 2014 vytvářená národní strategie implementace INSPIRE. Tato strategie je v rámci České republiky základním dokumentem pro realizaci požadavků vyplývajících ze Směrnice INSPIRE.
Cílem implementace je vytvořit, udržovat a rozvíjet infrastrukturu pro prostorové informace INSPIRE. Implementace Strategie by měla zajistit jednodušší přístup k většímu množství datových zdrojů a  jejich využívání různými skupinami uživatelů.
Hlavním důvodem pro tvorbu Strategie je zajištění efektivního vynakládání prostředků při plnění požadavků Směrnice INSPIRE na národní, regionální i lokální úrovni tak, aby vznikla národní infrastruktura prostorových informací INSPIRE jako součást infrastruktury evropské, a aby tato národní infrastruktura byla vhodným podpůrným nástrojem pro tvorbu politik v oblasti životního prostředí.
Podkladem pro připravovanou strategii jsou , schválené 18. června 2014 vedením Ministerstva životního prostředí. V červnu 2015 vedení Ministerstva životního prostředí schválilo. Strategie byla vytvořena ve spolupráci orgánů veřejné moci a organizací zastoupených v Národním koordinačním výboru pro INSPIRE (KOVIN), poradním orgánu ministra životního prostředí.
 
Dokumenty

 

Seznam dat poskytovaných na EU geoportál
Seznam je řazen podle poskytovaných datových sad, na které jsou navázány informace o poskytovateli a dostupných INSPIRE službách. Seznam je dynamicky generován z národního metadatového katalogu, proto jeho zobrazení trvá delší dobu (cca 20 sekund).

 

Links
Oficiální evropské stránky INSPIRE The official European INSPIRE site
INSPIRE Roadmap The INSPIRE Roadmap for directive implementation.
EU geoportál The European INSPIRE Geoportal allows the search of spatial data sets and services of all EU Member States under the INSPIRE Directive.
Thematic Clusters The INSPIRE Thematic Clusters Platform is a European Commission initiative with the objective of supporting INSPIRE implementation in the Member States. The platform is divided into nine thematic domains, according to the INSPIRE themes. It is a single entry point for INSPIRE implementers and users to share experiences, best practices, raise questions and resolve issues in their thematic domains.
INSPIRE Registry

The INSPIRE Registry provides a central access point to a wide range of centrally controlled INSPIRE registers. The content of these registers is based on the INSPIRE directive, implementing rules and technical guidelines.

Fing your scope The Find Your Scope application supports data providers with identification of the INSPIRE spatial data themes and spatial object types that are relevant to the dataset(s) they administer. This application is foreseen to be useful especially in situations when datasets fall under two or more INSPIRE data themes.
INSPIRE knihovna The INSPIRE Library contain the most recent versions of the INSPIRE Legislation, Technical Guidance and Framework documents.
Related Activities

   

   

 

English (United States) čeština (Česká republika)