Lidé nebo instituce, kterých se INSPIRE týká, se dají rozdělit do tří skupin:

Povinný poskytovatel
Povinný poskytovatel je definován v § 2 písm. b) zákona 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Podle této definice jsou to orgány veřejné správy, které vytváří nebo spravují prostorová data, nebo jimi pověřené právnické nebo fyzické osoby, které jsou tvorbou nebo správou prostorových dat pověřeni orgány veřejné správy. Tito poskytovatelé mají povinnost svá data zpřístupnit na národní geoportál.

 

Detail

Povinným poskytovatelem, v novele zákona 123/1998 Sb. označený jako povinný subjekt, jsou: správní úřady a jiné organizační složky státu a orgány územních samosprávných celků (například zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů) právnické nebo fyzické osoby, které na základě zvláštních právních předpisů vykonávají v oblasti veřejné správy působnost vztahující se přímo nebo nepřímo k životnímu prostředí (například zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů) právnické osoby založené, zřízené, řízené nebo pověřené subjekty uvedenými v předchozích bodech, jakož i fyzické osoby pověřené těmito subjekty, které na základě právních předpisů nebo dohody s těmito subjekty poskytují služby, které ovlivňují stav životního prostředí a jeho jednotlivých složek (dále jen "pověřená osoba") …

 

Ostatní poskytovatelé
Mezi ostatní poskytovatele patří všichni, kdo nespadají do první skupiny, a přesto chtějí svá data zpřístupnit na národním geoportálu a nebo jsou povinnými poskytovateli, ale chtějí zpřístupnit prostorová data, která nespadají do příloh I až III směrnice INSPIRE. Všechna data zpřístupňovaná na geoportál musí splňovat technické požadavky implementačních pravidel INSPIRE.

 

Detail

Ostatní poskytovatelé jsou všichni, kdo nejsou povinným subjektem podle novely zákona 123/1998 Sb. a přesto chtějí zpřístupnit svá prostorová data na geoportálu. V zákoně jsou označeni jako jiní poskytovatelé. Zpřístupnění prostorových dat je možné, pokud o to poskytovatel požádá provozovatele geoportálu (Ministerstvo životního prostředí) a pokud poskytovaná data a služby budou splňovat požadavky stanovené v implementačních pravidlech INSPIRE. Ostatní poskytovatelé mohou zpřístupnit jak prostorová data, která nevyžaduje směrnice 2007/2/ES, tak i prostorová data a služby odpovídající tématům z příloh I až III směrnice. Pokud má poskytovatel dat zprovozněnu síťovou službu, muže jí ke zpřístupňování dat přes geoportál využít, musí ovšem splňovat technické požadavky INSPIRE. Pokud poskytovatel nemá vlastní sítové služby, muže využít služeb geoportálu, u kterých se o splnění technických požadavků stará provozovatel geoportálu. Prostorová data nebo služby může poskytovat pouze pořizovatel dat, tedy osoba nebo organizace, která data sama vytváří nebo si je nechává vytvářet, spravuje a aktualizuje. Držitelů kopií prostorových dat se možnost poskytovat data netýká.

 

Uživatelé
Uživatelem je pak každý, kdo bude využívat geoportál k získávání prostorových dat nebo informace z těchto dat odvozených.

 

Detail

Uživatelem INSPIRE se může stát každý, stačí využít geoportál INSPIRE k získání prostorových dat nebo informace z nich odvozených. Uživatel bude moct nalézt požadovanou vrstvu dat pomocí vyhledávacích služeb, ta mu zobrazí metadata k datům odpovídající jeho zadaným požadavkům. V metadatech si uživatel zvolí konkrétní vrstvu, kterou si může zobrazit pomocí prohlížecí služby. Pokud uživatel na geoportálu najde data, která potřebuje, může si je z geoportálu stáhnout. Před samotným stažením dat je však nutné podepsat licenční smlouvu (může mít podobu click-licence i obyčejné papírové smlouvy), ať už jsou data poskytována zdarma nebo za úplatu. Návrh licenční smlouvy je součástí metadat, pokud ji zde poskytovatel dat neumístí, budou data poskytována podle standardní licenční smlouvy umístěné na geoportálu. Vyhledávací služby jsou poskytovány uživateli zdarma vždy, prohlížecí služby také s výjimkou průběžně aktualizovaných dat velkého objemu (např. meteorologická data), zpoplatnění ostatních služeb a samotných dat záleží na konkrétním poskytovateli. Orgány veřejné správy, státní příspěvkové organizace, organizační složky státu a instituce a orgány Evropských společenství mají k prostorovým datům přístup zdarma, pokud tato data slouží k plnění jejich povinností, které mají vliv na životní prostředí.

 

Links
Oficiální evropské stránky INSPIRE The official European INSPIRE site
INSPIRE Roadmap The INSPIRE Roadmap for directive implementation.
EU geoportál The European INSPIRE Geoportal allows the search of spatial data sets and services of all EU Member States under the INSPIRE Directive.
Thematic Clusters The INSPIRE Thematic Clusters Platform is a European Commission initiative with the objective of supporting INSPIRE implementation in the Member States. The platform is divided into nine thematic domains, according to the INSPIRE themes. It is a single entry point for INSPIRE implementers and users to share experiences, best practices, raise questions and resolve issues in their thematic domains.
INSPIRE Registry

The INSPIRE Registry provides a central access point to a wide range of centrally controlled INSPIRE registers. The content of these registers is based on the INSPIRE directive, implementing rules and technical guidelines.

Fing your scope The Find Your Scope application supports data providers with identification of the INSPIRE spatial data themes and spatial object types that are relevant to the dataset(s) they administer. This application is foreseen to be useful especially in situations when datasets fall under two or more INSPIRE data themes.
INSPIRE knihovna The INSPIRE Library contain the most recent versions of the INSPIRE Legislation, Technical Guidance and Framework documents.
Related Activities

   

   

 

English (United States) čeština (Česká republika)