Nápověda - Metadata Nápověda - Metadata

Metadata - Vyhledat

 

Metadatový katalog Národního geoportálu INSPIRE obsahuje metadatové záznamy zpřístupňované povinnými poskytovateli v rámci naplňování povinností vyplývajících ze směrnice INSPIRE. Dále jsou v tomto katalogu zpřístupněna metadata z Metainformačního systému rezortu Ministerstva životního prostředí, do kterého přispívají všechny rezortní organizace. Na stránce METADATA>PŘEHLED METADAT se pak nalézá kompletní abecední seznam metadatových záznamů na Národním geoportálu INSPIRE.
 

Vyhledávání metadat
K vyhledávání metadat na geoportálu slouží formulář na stránce METADATA>VYHLEDAT. Formulář obsahuje velké množství parametrů, pomocí kterých je možno upřesňovat vyhledávání.

Základní parametry vyhledávání:

 • Typ - zapnutím příslušného tlačítka je možné vyhledávat ve vybrané kategorii "Data", "Služba" nebo "Mapa". Pokud není vybrána žádná z kategorií, potom je vyhledáváno ve všech kategoriích,

 • Volný text - hodnota zadaná v tomto poli je vyhledávána v metadatech. Při zadání prázdného pole je vypsán celý katalog,

 • Kde hledat - přepínací pole s hodnotami:

a. Všude - fulltextové vyhledávání v celém metadatovém záznamu,

b. Název - vyhledává se pouze v položkách "název" metadatových záznamů,

c. Abstrakt - vyhledává se pouze v položkách "abstrakt" metadatových záznamů,

d. Původ - vyhledává se pouze v položkách "původ" metadatových záznamů.

 

Další parametry vyhledávání:

Kromě výše zmíněných je také možno vyhledávat v metadatech pomocí dalších upřesňujících parametrů, jako je např. "Organizace", "Měřítko" aj.,

 • INSPIRE - mezi upřesňující parametry jsou také zařazeny některé položky INSPIRE uspořádané do samostatného panelu,

 • Klíčová slova - lze zadat přímo do textového pole, nebo po kliknutí na šipku vybrat klíčové slovo ze slovníku GEMET,

 • Ohraničující obdélník - lze zadat ručně v souřadnicích WGS84 ve formátu (xmin, ymin, xmax, ymax) nebo využít vymezení nad mapou pomocí tlačítka "Ohraničující obdélník",

 • Evropský geoportál - pokud zaškrtnete toto políčko, bude se vyhledávat jen v metadatech, která jsou poskytována na evropský geoportál INSPIRE,

 • MIS - pokud zaškrnete políčko MIS, budete vyhledávat pouze v metadatech rezortu Ministerstva životního prostředí.

 

Vyhledání metadat:

 • ve spodní části formuláře lze definovat řazení vyhledaných záznamů v poli "Seřadit podle",

 • pomocí tlačítka "Vyhledat" je proveden dotaz a jsou zobrazeny výsledky hledání,

 • tlačítkem "Vyčistit" je vyhledávací formulář vyčištěn.

Zobrazení výsledků vyhledávání metadat
K zobrazení výsledků vyhledávání metadat slouží samostatná záložka na stránce METADATA>VYHLEDAT. Záložka obsahuje seznam metadatových záznamů vybraných podle parametrů nastavených při vyhledávání metadat.

GEOPORTÁL- v této záložce je zobrazen seznam s výsledky vyhledávání v metadatech,  v závorce za názvem záložky je uveden počet nalezených záznamů. Pokud byl přidán jiný katalog (viz Zobrazit předdefinovanou nebo vlastní službu) zobrazí se výsledky vyhledávání i v této záložce. Pokud je katalog aktivní a dojde k jeho připojení, zobrazí se ikona globusu   a to i v případě, že nedojde k nalezení žádného záznamu. Pokud se katalog nezdaří připojit, objeví se symbol křížku . V dané záložce metadatového portálu (např. GEOPORTÁL) jsou zobrazeny vyhledané záznamy pod sebou a pokud je jich větší počet, potom jsou uspořádány do stránek. K práci se stránkami slouží navigační panel ve spodní části.

Mapa - při přejetí myší nad konkrétním metadatovým záznamem se v mapovém okně zvýrazní příslušný ohraničující obdélník určující prostorový rozsah vrstvy, pokud ho vrstva má definovaný, a naopak při přejetí myší nad konkrétním ohraničujícím obdélníkem v mapě se zvýrazní příslušný metadatový záznam.

Detail - při kliknutí na metadatový záznam se v pravé části v záložce "Detail" zobrazí jeho detailní výpis. Export detailu metadatového záznamu je umožněn pomocí ikon v pravé horní části výpisu, a to do formátu PDF, do formátu XML nebo do formátu RDF.

 

Typy záznamů v metadatovém katalogu:

Každý typ metadatového záznamu je ve výpisu indikován různou ikonou.

- datový záznam,

- datový záznam bez prostorové složky,

- série dat,

- služba,

- aplikace

- mapová kompozice,

- dlaždice,

- informační systém,

- geoprvek,

 

- záznamy označené ikonou "Mapa" je možné přímo připojit do mapového okna,

- záznamy označené ikonou "INSPIRE" jsou harvestovány na Evropský geoportál INSPIRE.

Přidat vlastní katalog
Záložka pro přidávání vlastních katalogů na stránce METADATA>VYHLEDAT slouží pro jejich jednorázové připojení a neslouží pro jejich přidávání na geoportál.

Přidat předdefinovný katalog – umožňuje připojit předdefinovanou katalogovou službu, jejíž položky se zobrazí v samostatné záložce. Pro zobrazení položek je nutno zadat parametry v záložce vyhledávání.

Přidat vlastní katalog – po zadání názvu a URL katalogové služby je možné zobrazit v metadatovém prohlížeči přidanou katalogovou službu, neslouží pro její přidávání na geoportál.

 

Metadata - Vytvořit

 

Národní geoportál INSPIRE umožňuje vytváření metadatových záznamů pro soubory prostorových dat, jejich série a služby v Národním profilu. Metadatový záznam zde lze vytvořit přímo prostřednictvím metadatového editoru nebo importem již existujícího souboru, popřípadě z URL adresy vybraného metadatového záznamu nebo pomocí importu z URL adresy služby.

Metadatový editor
Stránka METADATA>VYTVOŘIT obsahuje metadatový editor, který umožňuje tvorbu metadatového záznamu pro soubory prostorových dat, jejich série a služby a umožňuje také import metadatového záznamu pro soubory prostorových dat, jejich série a služby.

 

Podrobný návod na vytvoření metadat v metadatovém editoru geoportálu naleznete ve formě PDF ZDE.

Videonávod k metadatovému editoru pořízený formou nahrávky při semináři Den s INSPIRE 2020 je umístěn v okně pod tímto textem.

 

Ukázka metadatového editoruNastavení formuláře pro tvorbu metadat:

 • Část „Vytvořit" umožňuje tvorbu metadatového záznamu pro datové sady i pro služby/aplikace a také import již existujícího metadatového záznamu. Výběr se provádí pomocí přepínacích tlačítek.

 • Část „Jazyk metadat" umožňuje nastavit hlavní a další jazyky metadatového záznamu. Hlavní jazyk metadat může být jen jeden, dalších jazyků může být víc. Národní profil doporučuje pro metadata INSPIRE dvoujazyčná metadata – hlavní jazyk čeština a další angličtina.

 • Formulář editoru se zobrazí po použití tlačítka „Vytvořit".

 

Import metadatového záznamu:

Pro import již existujícího metadatového záznamu pro data nebo služby je nutné nejprve zvolit typ zdroje, ze kterého chete metadata importovat (zda bude importované XML záznamu nebo bude načtené ze služby). Poté již stačí jen vybrat příslušný soubor pro import nebo zadat příslušné URL.

 

Položky lze rozdělit na povinné, podmíněně povinné a nepovinné:

 • povinné položky - název položky je červený a jejich pole je označeno červeně (pokud je nevyplněné);

 • podmíněně povinné položky - název položky je zelený, podmíněny jsou jinou položkou (povinnou nebo nepovinnou);

 • nepovinné položky - název položky je šedivý.

Každá položka metadatového záznamu obsahuje ikonu – najetím na ikonu je zobrazen popis položky tak, jak je popsán v národním metadatovém profilu.

 

Funkční tlačítka (v horní liště):

 • XML – uloží na počítač vytvořený metadatový záznam ve formátu XML;

 • Uložit – metadatový záznam je průběžně uložen na geoportál a lze dál pokračovat v jeho editaci, tlačítko vidí jen přihlášený uživatel s rolí poskytovatel;

 • Ukončit – metadatový záznam je uložen a formulář je zavřen, tlačítko vidí jen přihlášený uživatel s rolí poskytovatel;

 • Storno – formulář editoru bude opuštěn bez uložení záznamu.

 

Validace:

Validace metadatového záznamu je umístěna v pravé části formuláře. Kliknutím na nápis „Validace" dojde k přepsání okna a zobrazí se aktuální stav podle vyplněných položek formuláře editoru.

 

Uložení metadat:

Přihlášení registrovaní a ověření (s rolí poskytovatel) uživatelé mohou metadatové záznamy ukládat do katalogu geoportálu. Nástroje pro administraci metadatových záznamů uložených na geoportálu jsou přístupné pro tyto uživatele v sekci "Moje".

 

Zveřejnění metadat:

Přihlášený uživatel s rolí poskytovatel má možnost vytvořená a uložená metadata nastavit jako veřejná v sekci "MOJE > SPRÁVA DAT" nebo "MOJE > SPRÁVA SLUŽEB".

 

Převod metadat z INSPIRE na Geo-DCAT
Experimentální převod metadat z formátu ISO 19139 (INSPIRE) do formátu Geo-DCAT naleznete na stránce METADATA>GeoDCAT.
Nástroj slouží jako experimentální převod metadat z formátu ISO 19139 (INSPIRE) do formátu Geo-DCAT, který je navržen pro použití v portálech otevřených dat. Po zadání URL adresy nebo nahrání metadatového záznamu uloženého jako XML soubor převede nástroj tento záznam z formátu INSPIRE do formátu GeoDCAT.

 

Validace

 

Metadatový editor obsahuje také validační nástroj, který umožňuje validovat vytvářené nebo již existující metadatové záznamy oproti Národnímu a INSPIRE profilu. Na stránce VALIDACE>METADATA A SLUŽBY se nalézá samostatný validační nástroj, který umožňuje i validaci mapových služeb.
 
INSPIRE prohlížecí  a stahovací služby
WMS resp. WFS služba, kterou vytvoříte na mapovém serveru, není INSPIRE prohlížecí služba. U takovéto služby je nutné ručně doeditovat několik položek v Capabilities dokumentu služby. Pro vytvoření INSPIRE prohlížecí služby můžete využít vzorovou službu, která je plně kompatibilní s INSPIRE.

 

Validace metadat v metadatovém editoru
Metadatový editor Národního geoportálu INPSIRE umožňuje průběžnou kontrolu validity vytvářených metadat.

1. Pomocí nástroje validace (funkční tlačítko v zápatí formuláře) je možné ověřit, zda jsou metadata k datům a službám v souladu s požadavky vybraného profilu metadat,

2. kliknutím na tlačítko "Validace" je nad formulář editoru metadat předsazen report o validaci aktuálně naplněného formuláře,

3. na základě validace je možné aktuální formulář dále editovat. 

Ukázka výsledku validace:

 

Validátor
Validátor je samostatný validační nástroj, který umožňuje kromě validace metadatových záznamů souborů prostorových dat, jejich sérií a služeb také validaci INSPIRE prohlížecích a stahovacích služeb.

Validace metadatových záznamů

1.       Soubor XML - Pokud chcete validovat metadatový záznam dat nebo služby, zvolte "Typ: Metadata" a záložku "Soubor". Pomocí tlačítka "Procházet" načtěte požadovaný soubor ve formátu XML a klikněte na "Validovat". 

2.       Validovat můžete také přímo metadatový záznam dat nebo služby uložený ve Vašem metadatovém katalogu. Zvolte "Typ: Metadata" a záložku "URL". Vyplňte URL adresu Vašeho metadatového záznamu (jednotlivé metadatové záznamy jsou v katalogu identifikovány pomocí UUID) a klikněte na "Validovat".

Validace prohlížecích služeb WMS

1.       Pro Vaši prohlížecí službu můžete zvalidovat soubor "Capabilities". Tato služba nemusí být spuštěna. V nabídce zvolte "Typ: Prohlížecí služba" a záložku "Soubor". Pomocí tlačítka "Procházet" načtěte požadovaný soubor ve formátu XML a klikněte na "Validovat". 

2.       Pokud chcete zvalidovat běžící prohlížecí službu (WMS), zvolte "Typ: Prohlížecí služba" a záložku "URL". Zadejte URL adresu Vaší prohlížecí služby (WMS) a klikněte na "Validovat".

Validace vyhledávacích služeb

1.       V nabídce zvolte "Typ: Vyhledávací služba" a záložku "Soubor". Pomocí tlačítka "Procházet" načtěte požadovaný soubor ve formátu XML a klikněte na "Validovat".

2.       Pokud chcete zvalidovat běžící vyhledávací službu, zvolte "Typ: Vyhledávací služba" a záložku "URL". Zadejte URL adresu Vaší vyhledávací služby a klikněte na "Validovat".

      Výsledky validace

Výsledkem validace je výpis obsahující údaje o úplnosti vyplnění všech položek uvedených v technických požadavcích INSPIRE 

- prošlo - položka je vyplněna,

- chyba - chybí povinná položka,

- výstraha - chybí podmíněně povinná položka,

- upozornění - chybí nepovinná položka.

 

t

 

Nápověda obsahuje návody, jak pracovat s jednotlivými částmi geoportálu.

Mapy

 

Metadata

 

Moje
English (United States) čeština (Česká republika)