Nápověda - Mapy Nápověda - Mapy

Základní informace pro práci s mapovým oknem

 

 • základní ovládání mapového okna lze provádět pomocí ikon nalézajících se v levé horní části mapového okna (níže jsou ikony vč. jejich funkcionality popsány), v mapovém okně se dále nachází žebřík pro změnu měřítka mapového výřezu,

 • v horní liště nad mapovým oknem se nachází nástroje pro načítání a ukládání mapových kompozic, výstup do tisku, aktuální souřadnice kurzoru nad mapou a odkaz na aktuální mapu pomocí URL adresy.

 

Ikony mapového okna
Ikony v mapovém okně poskytují uživateli základní funkcionalitu pro práci s mapou jako je posun, změna měřítka nebo přepínání mezi leteckými snímky a topografickým podkladem.

- posun - tažení levého tlačítka myši; zvětšení – přidržením klávesy Ctrl a označení oblasti ohraničujícím obdélníkem pomocí myši,

- krok vpřed - pokud byl udělán krok vzad, vrátí na původní hodnotu měřítka a zobrazené oblasti v mapovém okně,

- krok zpět - pokud byl udělán krok vpřed, vrátí na předchozí hodnotu měřítka a zobrazené oblasti v mapovém okně,

- nástroj pro tvorbu uživatelské grafiky - pomocí nástrojů uživatelské grafiky lze vytvářet a editovat body, linie a polygony. V panelu „Info“se zobrazují délky resp. plochy a popisky jednotlivých prvků. Nástroje uživatelské grafiky jsou následující:

- výběr prvku uživatelské grafiky - umožňuje editovat nakreslený prvek uživatelské grafiky,

- posun prvku uživatelské grafiky - umožňuje posunout prvek uživatelské grafiky,

- nakreslit bod - informace o bodových prvcích jsou zobrazeny v panelu "Uživatelská grafika",

- nakreslit linii - informace o liniových prvcích jsou zobrazeny v panelu "Uživatelská grafika",

- nakreslit polygon - informace o plošných prvcích jsou zobrazeny v panelu "Uživatelská grafika",

- dotaz na vrstvy zobrazené v mapě - informace, včetně souřadnic bodu, se zobrazí v panelu "INFO",

- detail parcely z Katastru nemovitostí - kliknutím do mapy je proveden dotaz do katastru nemovitostí (otevře se nové okno prohlížeče "Nahlížení do katastru nemovitostí" s informacemi o parcele, nad kterou byl proveden dotaz).

Tvorba mapových kompozic
Registrovaní uživatelé mají možnost na geoportálu vytvářet a ukládat mapové kompozice. V nich je uložena informace o rozsahu mapového okna, zobrazených vrstvách a jejich nastavení.

- Vytvořit novou mapovou kompozici - vymaže všechny uživatelské vrstvy z mapového okna,

- Otevřít mapovou kompozici - umožňuje nahrání vlastní mapové kompozice ve formátu WMC,

 - Uložit mapovou kompozici - je otevřeno dialogové okno pro uložení aktuální mapové kompozice. Je zapotřebí vyplnit položku "Titulek" a "Abstrakt". Ostatní pole jsou nepovinná. Registrovaný uživatel má možnost ukládat svoje mapové kompozice na geoportál. Potom jsou jeho kompozice umístěny v panelu "Mapové kompozice" - záložka "Moje".

 

Možnosti dialogu jsou:

 • Stáhnout – WMC soubor mapové kompozice se uloží na Váš disk,

 • Uložit – uloží aktuální mapovou kompozici,

 • Uložit jako – mapová kompozice se uloží pod novým jménem,

 • Vymazat formulář - položky formuláře se vyčistí.

Tisk
Tiskový modul umožňuje vytištění nebo uložení do souboru aktuálně zobrazené mapové kompozice. Parametry tisku si může uživatel upravit přímo v tiskovém modulu.

Po kliknutí na ikonu v levé části horní lišty nad mapovým oknem je spuštěn v novém okně internetového prohlížeče tiskový modul. Ten umožňuje volbu parametrů tisku a typu výstupu, které se nastavují v horním ovládacím panelu tiskového modulu.

Nastavení parametrů tisku:

 • volba formátu výstupu - nastavení umožňuje tisk na formáty A3 a A4 na výšku i šířku,
 • nastavení měřítka mapového okna - zadáním číselného měřítka nastavíte měřítko mapového okna,
 • zobrazení mapového okna - nastavení umožňuje vypnutí mapového okna (v případě že uživatel chce vytisknout samostatně legendu zobrazovaných vrstev),
 • zobrazení legendy - nastavení umožňuje zahrnout legendu do tištěného mapového okna, legenda se zobrazí pouze pokud je poskytována zdrojovou mapovou službou,
 • název mapy - přepsáním výchozího textu "Mapa" může uživatel zadat vlastní název tištěné mapy.

 

Volba výstupního formátu:

- vytisknout - vytiskne aktuální mapovou kompozici,

- uložit jako obrázek PNG - vygeneruje obrázek ve formátu PNG,

- uložit jako GeoTIFF - vygeneruje georeferencovaný soubor ve formátu TIFF.

 

Pokročilé funkce pro práci s mapovým oknem

 

Pro práci s mapovým oknem lze využít také pokročilé funkce, které se nalézají v rozbalovacích panelech v pravé části stránky. Panely jsou členěny na:

 

Vrstvy
Panel obsahuje seznam podkladových vrstev, které tvoří základní mapovou sestavu mapového okna. Dále jsou zde obsaženy vrstvy přidané z mapových kompozic nebo připojených webových služeb. Všem vrstvám lze nastavit viditelnost, průhlednost a lze měnit jejch pořadí.

Seznam v tomto panelu obsahuje vrstvy, které jsou součástí mapové kompozice mapového okna. V základním seznamu jsou obecně užívané vrstvy, které nelze smazat.

Přidávání vrstev - základní seznam je možno dále rozšiřovat. V panelu "Mapové kompozice" lze dvojklikem přidat ze seznamu dalších existujících mapových kompozic nebo lze přidat vlastní externí mapovou kompozici pomocí některých služeb OGC (WMS, WFS, ...) v panelu Připojit službu.

Adresářová struktura - tato záložka umožňuje tematické seskupení vrstev, toto nastevení neovlivní pořadí v jakém se zobrazují v mapovém okně.

Pořadí vrstev - tato záložka umožňuje nastavit pořadí vrstev, ve kterém se mají zobrazovat v mapovém okně.

- ikona vrstvy,

- ikona dotazovatelné vrstvy, která vrací atributy pomocí nástroje ,

Filtr - pomocí textového řetězce lze vyfiltrovat požadované vrstvy ze seznamu vrstev,

- skrýt viditelné vrstvy - je zrušena viditelnost všem viditelným vrstvám,

- zobrazit legendu pro viditelné vrstvy - je zobrazena legenda všech viditelných vrstev,

- odstranit vrstvy přidané do mapy - jsou odstraněny všechny přidané vrstvy,

- vytvořit novou složku - je vytvořena nová složka v seznamu vrstev.

 

 

 

Detail vrstvy - Kliknutím na název vrstvy je zobrazeno dialogové okno s nastavením vrstvy.

 • název vrstvy,

 • informace o měřítkovém rozsahu, při kterém je vrstva viditelná,

 • přiblížit na vrstvu - zoomovací funkce pro přiblížení na vybranou vrstvu,

 • posuvník pro nastavení průhlednosti vrstvy,

 • výběr ze seznam stylů (WMS), pokud jsou k dispozici,

 • výběr ze seznamu rastrových formátů (WMS),

 • informace o zdroji dat,

 • link na metadata vrstvy,

 • odebrat vrstvu (pokud je to dovoleno),

 • funkce pro přejmenování vrstvy.

Info
Panel slouží pro zobrazení dotazu na prvky v mapě jako jsou atributy vrstev a souřadnice bodu.

V tomto panelu se zobrazují výsledky dotazů na prvky v mapovém okně. Ikony pro dotazování
se nalézají v levém horním rohu mapového okna.

- dotaz na vrstvy zobrazené v mapě - zobrazí informace o vrstvách v mapovém okně v tomto panelu.

Panel obsahuje následující informace:

 • atributy dotazovatelných vrstev (tyto vrstvy jsou označeny ikonou ),

 • souřadnice bodu (JTSK, JTSK pro GIS, WGS84). 

Mapové kompozice
Panel obsahuje seznam mapových kompozic, veřejných i Vámi vytvořených, a uložených na geoportálu. Veřejné mapové kompozice jsou strukturovány podle základního členění nebo je lze uspožádat podle témat INSPIRE.
V panelu Mapové kompozice se nacházejí předdefinované mapové kompozice, které lze vkládat do

mapového okna.

Třídění kompozic:

 • Veřejné - Mapové kompozice připravené z vrstev, které odpovídají tématům INSPIRE. Lze je mít strkturované podle základního zjednodušeného členění nebo podle členění INSPIRE (34 témat). Každé téma obsahuje seznam kompozice.
 • Moje - Zobrazuje seznam uživatelských mapových kompozic, které si uložil registrovaný uživatel.

 

Přidávání mapové kompozice do mapového okna:

1. Kliknutím na položku v seznamu kompozic se zobrazí dialogové okno,

2. "Přepsat mapu" – jsou vymazány všechny stávající vrstvy z mapové kompozice a jsou nahrazeny zvolenou mapovou kompozicí,

3. "Přidat do mapy" – zvolená mapová kompozice se přidá k zobrazeným vrstvám,

4. "Storno" – ruší zvolenou akci (nic neproběhne),

5. vrstvy obsažené v přidané mapové kompozici se zobrazí v seznamu vrstev panelu "Mapy".

Připojit službu
Panel slouží k připojení externí služby standardu OGC jako je např. WMS služba. Služba musí podporovat souřadnicový systém S-JTSK (EPSG:5514), ve kterém jsou zobrazovány vrstvy v mapovém okně.

Tento panel slouží k připojení externí OGS služby jako je např WMS nebo WFS.

 

Připojit službu:

1. do pole URL vložte adresu požadované služby,

2. v seznamu podporovaných OGC služeb vyberete typ služby,

3. klikněte na tlačítko "Spojit".

 

Parametry služby:

Jsou načteny parametry služby. Pro WMS jde o:

 • formát obrázku (png, jpg, tiff, ...),

 • formát dotazů pomocí "Info",

 • seznam podporovaných souřadnicových systémů,

 • možnost dlaždicovat s nastavením velikosti dlaždice,

 • možnost vytvořit složku, do které se vrstvy služby vloží,

 • seznam vrstev služby s možností výběru pro zobrazení v mapě.

 

Přidat službu do mapy:

1. Zaškrtnutím políčka před názvem vrstvy vyberte požadované vrstvy. Tlačítkem "Vybrat vše" lze vybrat všechny vrstvy najednou.

2. Klikněte na tlačítko "Do mapy".

3. Označené vrstvy se zobrazí v mapovém okně a v seznamu vrstev v panelu "Vrstvy" na horní pozici.

Georeporty
Panel obsahuje seznam zveřejněných georeportů. V kombinaci s mapou lze z tohoto panelu zahájit generování vybraného georeportu.

Georeporty jsou nástrojem pro vytváření dokumentů obsahujících řešení konkrétní životní situace vztahující se k určitému místu. Pro uživatele zobrazují popis a řešení vybrané životní situace vč. adresy státní instituce, se kterou lze životní situaci řešit.
Pro standardního uživatel geoportálu je seznam přístupných georeportů dostupný v mapovém okně v pravém panelu jako poslední položka. Obsahuje:

 • filtrovací pole, kde lze vybrat konkrétní INSPIRE téma - podle vybrané položky je vyfiltrován seznam georeportů, které do daného tématu spadají,

 • samotný seznam georeportů,

 • lištu ve spodní části obsahující nápovědu během generování a tlačítko "Spustit". Toto tlačítko je přístupné jen pokud je jeden z georeportů vybrán.

 

Generování Georeportu:

1. Uživatel klikne na georeport, který chce generovat - daný georeport je označen.

2. Dále klikne na tlačítko "Spustit" ve spodní části panelu - takto je vybraný georeport aktivován.

3. Nyní v mapě klikne na místo, ke kterému se životní situace vztahuje - je zobrazen dialog, který obsahuje seznam parametrů pro vybraný georeport.

4. Uživatel nastaví parametry daného georeportu a potvrdí tlačítkem "OK".

5. Je zobrazen dialog informující o generování georeportu s možností zadaní emailové adresy, na který se má vygenerovaný georeport zaslat. Pokud je georeport vygenerován, potom je zobrazen ve formátu PDF.

Uživatelská grafika
Panel zobrazuje názvy prvků, délky linií a rozlohy polygonů nakreslených pomocí nástrojů uživatelské grafiky.

- nástroj pro tvorbu uživatelské grafiky - pomocí nástrojů uživatelské grafiky, které se nalézají v mapovém okně, lze vytvářet a editovat body, linie a polygony. V panelu „Info“se zobrazují délky resp. plochy a popisky jednotlivých prvků. Nástroje uživatelské grafiky jsou následující:

- výběr prvku uživatelské grafiky - umožňuje editovat nakreslený prvek uživatelské grafiky,

- posun prvku uživatelské grafiky - umožňuje posunout prvek uživatelské grafiky,

- nakreslit bod - v panelu "Uživatelská grafika" se zobrazují názvy vytvořených bodových prvků,

- nakreslit linii - v panelu "Uživatelská grafika" se zobrazují názvy a délky vytvořených liniových prvků,

- nakreslit polygon - v panelu "Uživatelská grafika" se zobrazují názvy, obvody a plochy vytvořených plošných prvků.

 

Nápověda obsahuje návody, jak pracovat s jednotlivými částmi geoportálu.

Mapy

 

Metadata

 

Moje
English (United States) čeština (Česká republika)